Rada Miasta Gdynia w Urzędzie Miasta
fot. Dominika

Wieści z Rady Miasta po dwudniowej sesji – część 1

Czerwcowa sesja jest od trzech lat wyjątkową sesją ze względu na Raport o stanie miasta.

Raport o stanie miasta

W dniach 22-23 czerwca odbyła się tym razem w Pomorskim Parku Technologicznym XXXI sesja Rady Miasta. Czerwcowa sesja jest od trzech lat wyjątkową sesją ze względu na Raport o stanie miasta za kolejny rok, tym razem 2020. Mogą w niej uczestniczyć i zabierać głos mieszkańcy miasta, którzy zebrali co najmniej 50 podpisów.

Zobacz też: XXX Sesja Rady Miasta

Nowi wiceprzewodniczący Rady Miasta

Ale nim rozpoczęto debatę nad raportem przeprowadzono wybory dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta. Wiemy doskonale, że Samorządność niechętnie dzieli się władzą, a w zasadzie dla zasady nie czyni tego w ogóle, nawet w komisjach nie ma możliwości aby radny z opozycji mógł pełnić funkcje wiceprzewodniczącego komisji. I tym razem było podobnie, w miejsce Andrzeja Bienia pełniącego obecnie funkcje Komendanta Straży Miejskiej i Stanisława Borskiego, który zdał swój mandat radnego po aferze z gruntami zostali wybrani głosami radnych SWS Elżbieta Sierżega oraz Jakub Ubych. Radni opozycji oddali swoje głosy na przedstawiciela KO Tadeusza Szemiota i PiS Pawła Stolarczyka. Była to szansa, aby w model gdyńskiego samorządu wpisać nowy symbol szacunku dla wyborów mieszkańców, którzy do rady wysłali ludzi z różnych środowisk, symbol szacunku dla różnych poglądów i perspektyw patrzenia na miasto, wreszcie wyraz szacunku dla opozycji i mieszkańców. Niestety tak się nie stało 🙁

Po wyborze wiceprzewodniczących rozpoczęła się debata nad raportem o stanie miasta. W debacie wzięło udział dwóch mieszkańców Gdyni, którzy w swoich wypowiedziach przede wszystkim wskazywali braki, jakie w raporcie nie zostały ujęte. W debacie uczestniczyli również radni miasta, przede wszystkim opozycyjni. W wypowiedzi skierowanej do zacnego forum Rady Miasta i mieszkańców miałem okazje wskazać myślę, że nie tylko własne spostrzeżenia te dobre i te które nie domagają lub warto by je bardziej przemyśleć. Oto kilka z nich:

Debata nad raportem o stanie rady Miasta – moje spostrzeżenia

Planowanie przestrzenne

Przeciągające się prace planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kwiatkowskiego i Płk. Dąbka i wydanie zgody na zaprojektowanie budynku przy ul. Boisko na terenach, które będą miały znaczenie przy planowaniu stacji PKA Gdynia Obłuże Centrum, dotyczy się to również sprzedaży terenu przy ul. Płk. Dąbka ( teren gruzowiska ), który mógłby stanowić takie zaplecze dla kolejnej stacji Gdynia Obłuże Górne. ( obecnie przymierzany jest tam LIDL )

Dodatkowo same konsultacje w sprawie PKA do północnych dzielnic Gdyni, które rozpoczęły się w ubiegłym roku pokazują, że Urząd Miasta może ma swój projek,t ale nie koniecznie skonsultowany z innymi ważnymi urzędami mającymi najważniejszy głos w sprawie wytyczenia najlepszego wariantu ( PKP, Urząd Marszałkowski ).

Inwestycje

Oczywiście każda inwestycja kierowana dla polepszenia standardów życia mieszkańców naszego miasta jest bardzo ważna i pożyteczna, ale wiele wymienionych w raporcie to przede wszystkim remonty, małe inwestycje, które są potrzebne i za to jest plus. Natomiast brak inwestycji strategicznych, jedynie węzeł Chylonia, którego koniec inwestycji przedłuża się znacznie w czasie – co powoduje, że znacznie rosną koszty samej inwestycji. Pokazują to prawie każdego miesiąca zmiany jakie przegłosowuje Rada Miasta. Nie wspominając już o Węźle Karwiny.

W swojej wypowiedzi odniosłem się do planów inwestycyjnych rad dzielnic – pomysł z przedstawieniem 10 najważniejszych inwestycji dla dzielnicy a następnie konsultacje, które miały wyłonić priorytety chyba do końca się nie sprawdziły – a do tego jeszcze wycena tych inwestycji, które pokazują, że może ze trzy będą mogły być rzeczywiście zrealizowane.

Wskazałem również na dziwne praktyki, o których mówił również jeden z mieszkańców, a mianowicie chodzi o udzielanie informacji czy pewne prośby kierowane do wydziałów w imieniu mieszkańców – brak jakichkolwiek odpowiedzi na prośby albo bardzo lakoniczne z odsyłaniem do innych wydziałów. A chodzi o prostą rzecz np. postawienie lampy przy ciągu pieszych dla bezpieczeństwa mieszkańców, małą zmianę w obrębie chodnika. Odnosi się wrażenie, że prośby radnych z opozycji trafiają do tak zwanego SPAMU.

Polityka transportowa

Na pewno zakup nowych trolejbusów oraz stworzenie nowej linii 32 do Pogórza jest bardzo dobrym krokiem, który właściwie pokazuje kierunek działania.

Edukacja

Liczba programów kierowanych do uczniów jest bardzo duża, a szczególnie te, które w obecnej sytuacji są bardzo potrzebne samym uczniom, jak również ich rodzicom. Tutaj trzeba wspomnieć o ważnym projekcie jaki jest wdrażany w mieście i ma wymiar ogólnopolski, czyli program przeciw cyberprzemocy i infoholizmowi.

I na pewno kwestie programów i różnych projektów które funkcjonują w przestrzeni szkolnej naszego miasta są bardzo pozytywnie odbierane, to próba reorganizacji szkół na terenie naszego miasta niestety jest już nie. Próba reorganizacji jest źle odbierana przez większą część mieszkańców. Chodzi tu przede wszystkim o szkoły nr 26, 51, 52, Szkoła Sportowa, jak również funkcjonowanie LO nr 17 przeniesionego na Wiczlino, która chociażby na sesjach rady miasta była wychwalana jako jedyna tego rodzaju placówka w Polsce o najwyższych standardach.

Promocja miasta poprzez udział w rankingach i konkursach.

Kiedy spojrzymy na raport, to prawie trzy jego strony opisują w jakich to rankingach i konkursach brało udział miasto lub jego przedstawiciele, ale każda promocja coś kosztuje, a więc w większości za udział w każdym z nich trzeba było zapłacić. Kwota za promocje miasta w roku 2020 to ???

Niestety, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta nie ma takiego jednolitego rozdziału, który mógłby wykazać konkretną kwotę jakie miasto przeznaczyło na swoją promocje – Dlatego można odnieść wrażenie, że udział w niektórych z nich ma na celu polepszenie wizerunku naszych włodarzy czyli tzw. PR.

Po wypowiedziach był czas na głosowania: – udzielono Prezydentowi wotum zaufania ( przy 7 głosach sprzeciwu ) oraz przyjęto sprawozdania z działalności Prezydenta, wykonania budżetu, sprawozdania finansowego Gminy oraz udzielono nie jednogłośnie absolutorium Prezydentowi.

Ireneusz Trojanowicz
Radny Miasta Gdyni, społecznik, nauczyciel, maż i ojciec. Jest zaangażowanym w sprawy miasta i dzielnicy gdynianinem. Zawsze można na niego liczyć.