Rada Miasta Gdynia w Urzędzie Miasta
fot. Dominika

Wieści z Rady Miasta po dwudniowej sesji – część 2

Nowy skarbnik miasta i uchwała klimatyczna

Nowy skarbnik miasta i uchwała klimatyczna

Na zakończenie pierwszej części sesji zostały wprowadzone zmiany do obecnego budżetu miasta.

Pierwsza część sesji Rady Miasta

Najważniejsza z nich to otrzymanie środków w wysokości 9 023 794 zł z subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego w Gdyni na odcinku od ul. Unruga do ul. Płk. Dąbka wraz z budową drogi rowerowej w ul. Kwiatkowskiego”, po czym kwotę 3 689 442 zł dołożyliśmy na rozbudowę ul. Kwiatkowskiego tak więc kwota na tą inwestycję wyniesie blisko 30 mln zł.

Podczas sesji dowiedzieliśmy się również, że na tym odcinku wprowadzone zostaną w górę i w dół Buspasy. Na pytanie czy przy obecnych kursach ok. 160 kursów w kierunku Pogórza Górnego i ok. 120 kursów w kierunku Gdyni jest to opłacalne sam prezydent W. Szczurek odpowiedział, że tak, choć ze względów czasowych nie próbował tego szerzej wyjaśniać. 

Na zakończenie tego dnia odbyło się pożegnanie skarbnika miasta prof. Krzysztofa Szałuckiego, po 17 latach piastowania tego stanowiska w dniu 14 czerwca 2021 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji skarbnika z dniem 22 czerwca, z powodu zamiaru przejścia na emeryturę. Rezygnacja została przyjęta przez Prezydenta Miasta a w czasie sesji również przez radnych miasta.

Bardzo dziękuję Panu Profesorowi za jego wiedzę, profesjonalność, spokój oraz po prostu za ludzką życzliwość i to że mogliśmy wspólnie dyskutować nad miejskim budżetem.

Na stanowisko Skarbnika Miasta Gdyni została powołana Pani Aleksandra

Katarzyna Mendryk. W swojej praktyce zawodowej prowadziła księgowość w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej oraz pełniła funkcję głównej księgowej w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Drugi dzień obrad rozpoczęliśmy od uchwalenia planu zagospodarowania Orłowa rejon ul. Spacerowej i Orłowskiej, a dokładnie chodziło m.in. o teren po znanym klubie nocnym Maxim. Uchwała wróciła na sesje po roku, z powodu zakwestionowania jej przez Wojewodę Pomorskiego. Plan zagospodarowania wyłożono do publicznego wglądu po raz drugi, w dniach od

02.04.2021 r. do 27.04.2021 r. złożonych zostało 136 uwag w ustawowym terminie. Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem rozpatrzył

uwagi dotyczące projektu planu – 7 uwzględnił w części, 129 nie uwzględnił.

Po debacie uchwała została przyjęta ale nie jednogłośnie.

Uchwała krajobrazowa to jedna z tych, na którą już od dłuższego czasu mieszkańcy Gdyni czekali.  Zespół pod przewodnictwem plastyka miasta pana Jacka Piątke, który to opracowywał, powołano jeszcze w 2015 roku – to najprawdopodobniej najdłużej przygotowywana uchwała w nowożytnej historii samorządu. Takie uchwały już od dłuższego czasu funkcjonują w Gdańsku i Sopocie.

W uzasadnieniu ustawy krajobrazowej wskazuje się, że podjęte działania mają duże znaczenie społeczne. Celem jest przede wszystkim ochrona obszarów szczególnie cennych krajobrazowo. Podczas debaty okazało się, że prawie 90 % reklam, które obecnie usytuowane są w śródmieściu miasta są stawiane nie zgodnie z prawem.

Dodatkowo miasto zostało podzielone na 2 strefy, które umożliwią wyznaczenie terenów szczególnie ważnych ze względu na swoje walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, dla których będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia.

Dzięki mieszkańcom Gdyni, którzy mogli wnosić swoje uwagi – został zmieniony okresów przejściowy, z proponowanych 5 lat na 3 lata.                               

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych miasta.

Podczas sesji Radni zgodzili się  na przystąpienie Gminy Miasta Gdyni do dwóch projektów:

Pierwszy to „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot”. Dzięki temu Gdynia ponownie wejdzie do programu MEVO, który niestety w roku 2019 został rozwiązany. Z informacji przekazanych przez radnego Jakuba Furkala do programu przystąpiły dwie nowe gminy Kosakowo i Kolbudy, a umowa będzie rozliczana w inny sposób niż poprzednia. Dodatkowo z poprzedniego projektu pozostały stacje rowerowe oraz ponad 1000 rowerów.

Drugi projekt to „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada poprawę dostępności dla trzech gdyńskich szkół podstawowych w Gdyni: Szkoły Podstawowej nr 16 im. Orła Białego, Szkoły Podstawowej nr 28 im. Lotników Polskich, Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzięki temu w/w szkoły zyskają lepszy dojazd do szkoły. 

Sesja zakończyła się zaproszeniem radnych na uroczystości Dni Morza, a termin kolejnej sesji to 25 sierpnia.