mapa śródmiescie - sp51
opr. Sławomir Januszewski

Dlaczego likwidujemy szkoły w Śródmieściu?

Podtrzymujemy gdyńską tradycję piątkowych tekstów o gdyńskiej oświacie. Tym razem nie tekst miasta, a nasz do wiceprezydenta Bartoszewicza.

Podtrzymujemy gdyńską tradycję piątkowych tekstów o gdyńskiej oświacie. Tym razem nie tekst miasta, a nasz do wiceprezydenta Bartoszewicza.


Tekst długi, ale wiele wyjaśniający i bardzo istotny z punktu widzenia mieszkańców szeroko pojętego centrum Gdyni oraz osób, osób, które nie bardzo wiedzą o co chodzi w całym zamieszaniu ze szkołą SP51 i mityczną strategią oświatową wiceprezydenta Bartoszewicza, która nie istnieje.


Szanowny Panie Prezydencie,


w związku z publikacją z dnia 12.04. br. na portalu gdynia.pl (https://www.gdynia.pl/…/powstaje-nowy-osrodek-wsparcia…) treści pt. „Powstaje nowy Ośrodek Wsparcia Psychologicznego w Gdyni”, gdzie pojawiła się m.in. informacja o tym, iż:

​W pierwszym etapie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, która działa przy ul. płk. Dąbka 207 w Gdyni Obłużu, przeprowadzi się do nowej, większej przestrzeni w budynku Szkoły Podstawowej nr 51 na Kamiennej Górze. Jej działalność zostanie poszerzona. Powstanie więcej gabinetów diagnostycznych i sal do terapii grupowej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele, którzy będą potrzebowali profesjonalnego wsparcia specjalistów, będą mogli z niego skorzystać pod nowym adresem: ul. Słowackiego 53.”

gdynia.pl


Ponadto, zacytowano Pana wypowiedź, iż:

(…) z niepokojem analizowaliśmy nabory do klas 1, co wynikało z bardzo małej liczby uczniów mieszkających w rejonie, czyli najbliższym sąsiedztwie szkoły.

wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, gdynia.pl


Oburza nas fakt, że informacja taka została przedstawiona w trakcie rekrutacji do klas pierwszych.
Wbrew wyrażonym przez Pana niepokojom, do naszej szkoły wpłynęło już ponad 60 podań, a to oznaczałoby, iż SP51 podobnie jak w ub. roku będzie mogła odnotować prawdopodobnie najwyższą liczbę dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w całej Gdyni, co przeczy Pana wypowiedzi a może negatywnie wpłynąć na wyniki naboru.


Niezrozumiałe są również zamiary względem przyszłości szkoły, a Pana działania już wpływają negatywnie na jakość życia obecnych uczniów szkoły i personelu przez niepewność zakładanych głębokich zmian organizacyjnych, przede wszystkim planowanemu znacznemu ograniczeniu liczby sal lekcyjnych, a tym samym wzrostowi zmianowości znacznie powyżej współczynnika 1,0, który był jak dotąd jednym z najważniejszych elementów pańskiej strategii dla gdyńskiej oświaty.

Oczywiście liczba uczniów z rejonu jest obecnie niewielka, ale jest to stan powszechny dla pozostałych sąsiednich szkół z dzielnic Śródmieście (SP 21, ZSSO) i Kamiennej Góry (SP 18) czy Wzgórza (SP23)

Bez względu na pogląd preferowania posyłania dzieci do szkoły rejonowej, widać, że istnieje spore zapotrzebowanie i jednocześnie ogromne zainteresowanie rodziców spoza rejonu, którzy być może pracują np. w Śródmieściu i chcą, dziecko odebrać jak najszybciej po pracy.

W ślad za publikacją z 12.04. br., w dniu 23.04. br. w kolejnej publikacji „Strategiczne decyzje dla edukacji w Gdyni Zachód” (https://www.gdynia.pl/…/strategiczne-decyzje-dla…) można dowiedzieć się od Pana, że:


(…) z niemalże tych samych powodów (przyp. aut.: m.in. wzrost liczby mieszkańców Chwarzna-Wiczlina) przygotowujemy się względem kadry Szkoły Podstawowej nr 51 przy ul. Słowackiego. W tej lokalizacji tworzone będzie centrum wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, które funkcjonować będzie obok działającej dzisiaj jeszcze szkoły. Po wybudowaniu nowej placówki na Wiczlinie to właśnie tam chcemy zaproponować obecnej kadrze dalszą realizację zawodowych pasji. Pamiętamy, że to w zdecydowanej mierze kadra znakomitego Gimnazjum nr 11, zlikwidowanego przez rząd. Cały proces zmian jest jednak jeszcze przed nami, bo kluczowe będzie przeprowadzenie ich w taki sposób, aby żaden z uczniów uczących się jeszcze w SP 51 na tym nie stracił. Jestem jednak przekonany, że wypracujemy optymalne rozwiązanie, najlepsze dla najmłodszych gdynian – dodaje.

wiceprezydent Gdyni, Bartosz Bartoszewicz, gdynia.pl


Z powyższego jasno wynika, że zamierza Pan tworzyć nowe szkoły w tzw. Gdyni Zachód, kosztem likwidacji szkół w rejonie Śródmieścia i Kamiennej Góry.

Jest to wyjątkowo szkodliwa i krótkowzroczna polityka, bowiem nie bierze pod uwagę tego, że w dzielnicy Śródmieście przygotowywana jest obecnie inwestycja na obszarze 14,4 ha terenów tzw. „Międzytorza” (tj. ponad 300 tysięcy m kw. powierzchni użytkowej – kilka tysięcy mieszkań), jak również tego, że na obszarze obecnego Parku Rady Europy prawdopodobnie powstanie kompleks mieszkaniowy.

Z kolei w rejonie szkoły znajduje się znaczna inwestycja mieszkaniowa „Plac Unii” przy ul. Władysława IV na 348 lokali mieszkalnych, która jest na ukończeniu. Zapewne wiele z tych mieszkań zasiedlą rodziny z dziećmi.


Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 26 maja br, została właśnie podjęta uchwała o przeznaczeniu kolejnej sporej działki pod zabudowę, realizacja tej inwestycji ma się rozpocząć w 2023roku.
Do zabudowy na obszarze Śródmieścia pozostaje cały kwartał zabudowy pomiędzy ul. Władysława IV, Armii Krajowej, ul. Abrahama a ul. Batorego. Wzdłuż ul. Władysława IV, będą miały miejsce co najmniej dwie duże inwestycje.


Z kolei odnosząc się do Kamiennej Góry obecnie przygotowywana jest przez Gminę Miasta Gdyni sprzedaż terenu inwestycyjnego w odległości ok. 155 m od SP 51, na którym – zgodnie z planem miejscowym umożliwia się budowę około 32 mieszkań (http://www.investgdynia.pl/title,Kamienna-Gora…).


Oczywiście dynamika rozrostu Śródmieścia oraz Kamiennej Góry nie jest taka jak tzw. Gdyni Zachód, ale pozbawianie najstarszych dzielnic Gdyni infrastruktury społecznej w świetle jednak znacznych inwestycji mieszkaniowych jest wysoce negatywne.


Od grudnia 2019 roku uwidacznia się polityka, której celem jest reforma poprzez likwidację
SP 51 w lokalizacji przy ul. Słowackiego 53.


W przedstawionych przez Pana analizach w prezentacji „Edukacja 2020-2030” stwierdził Pan brak w naszej szkole dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Nie zgadzamy się z tą opinią.

Co ciekawe, powyższy brak nie stanowi przeszkody dla uruchomienia tu placówki specjalistycznej.
Zastanawiający jest też dla nas fakt, że planuje Pan przenieść poradnię z północnych dzielnic, w których zamieszkuje ponad 2,5-krotnie więcej osób w wieku przedprodukcyjnym do dzielnicy, gdzie wg Pana argumentacji nie ma wystarczającej liczby dzieci.


Planowanie przez Pana przeniesienie Ośrodka Wsparcia Psychologicznego w Gdyni do budynku Szkoły Podstawowej nr 51 spowodowałoby konieczność istotnej zmiany organizacji funkcjonowania szkoły m.in. poprzez odejście od jednozmianowości (co jest sprzeczne z założeniami gdyńskiej reformy oświaty) w wyniku drastycznego zmniejszenia ilości sal, w tym także likwidacji
sal tematycznych.


Ponadto rodzi się pytanie, dlaczego wybiera Pan lokalizację na Kamiennej Górze, podczas gdy dysponuje Pan niezagospodarowanym budynkiem dawnego Liceum Ogólnokształcącego, w samym centrum, przy ul. 10 Lutego (3 minuty pieszo do stacji SKM, przystanki autobusowe i trolejbusowe przy samej dawnej szkole), oraz pustoszejący budynek ZSSO przy ul. Władysława IV (przystanek autobusowy przy samej szkole). Jeśli tak, to co zadecydowało o odrzuceniu tych lokalizacji?


Kolejnym argumentem świadczącym o braku racjonalności decyzji o przeniesieniu poradni do SP 51 jest rozbudowywana w szkole baza sportowa. Na przestrzeni ostatnich lat, zainwestowano tuż przed ostatnimi wyborami samorządowymi w nowoczesną, acz używaną wcześniej „sztuczną murawę”. W szkole jest sala gimnastyczna a drugie duże boisko jest w trakcie modernizacji. Nie dalej jak 1,5 roku temu, zamierzał Pan przenieść uczniów SP 51 do pobliskiej szkoły sportowej przy ul. Władysława IV, właściwie nie wiadomo po co? Dzięki negatywnej opinii Pani Małgorzaty Bielang, Pomorskiej Kurator Oświaty dzieci z SP 51 szczęśliwie nadal przebywają z ich nauczycielami w lokalizacji przy Słowackiego 53.


Szkoła Podstawowa nr 51, położona jest w dzielnicy Kamienna Góra na styku z dzielnicą Śródmieście i obejmuje swym rejonem znaczną część Śródmieścia. Przepiękna lokalizacja, kameralny charakter, świetna kadra pedagogiczna (co również Pan zauważył w swoim artykule), bezpośrednie sąsiedztwo z dużym parkiem na Kamiennej Górze, brak uciążliwości komunikacyjnych, jak i hałasu, dogodna komunikacja zbiorowa, ograniczenie ruchu pojazdów pod szkołą, jak również bliskość morza bezsprzecznie przemawiają za utrzymaniem tu funkcji publicznej – oświaty.


Choć obecnie władze naszego miasta zdecydowanie odrzucają spekulacje niektórych mieszkańców, w tym rodziców uczniów, dotyczące docelowego przekształcenia terenu SP 51 pod tereny mieszkaniowe, to w świetle dość dynamicznych zmian w polityce ds. jakości życia, jak i ciągle rosnących potrzeb gdyńskiego samorządu jest to pogląd uzasadniony o tyle, że o wiele bardziej prawdopodobna będzie późniejsza likwidacja Ośrodka Wsparcia Psychologicznego w Gdyni i przeznaczenie terenu pod tzw. „deweloperkę”.


Pobocznym, ale nie mniej ważnym aspektem (siłą rzeczy nie uwzględnianym przy reformie oświaty) jest to, że za powiedzmy 15 lat, teren obejmujący powierzchnię ponad 1,5 ha, obejmujący SP 51 utraci walory terenu publicznego, zaś jego przekształcenie pod funkcje komercyjne doprowadzi do kolejnego już uszczuplenia terenów o charakterze zielonym. Aby do tego nie dopuszczać konieczne jest zachowanie funkcji związanej z oświatą w formie szkoły.


Chcemy zaznaczyć, że nie kierujemy się sentymentami, choć i te mają tu swoje miejsce, ale przede wszystkim dbałością o budowanie trwałych pozytywnych wartości, opartych o już 60-letnią tradycję lokalizacji placówki oświatowej przy ul. Słowackiego 53 (w tym roku minie 60 lat od wejścia uczniów do budynku szkoły).


Skoro mowa o jakości życia, to jedną z jej podwalin jest również tradycja pokoleń. Budynek szkoły był również wznoszony m.in. przez rodziców (na przełomie lat 50/60-tych) w czynie społecznym, zaś rodzice współcześnie, również w czynie społecznym bronią jej, widząc zasadność kontynuacji funkcjonowania placówki w tej lokalizacji.


Z tej części miasta może zniknąć zniknąć kolejna szkoła, taki los spotkał już najstarszą szkołę w Śródmieściu Gdyni przy ul. 10 Lutego, a losy SP 23 też są niepewne.


Przetrwanie szkoły w przedmiotowej lokalizacji byłoby sygnałem dla mieszkańców, że władzom Gdyni zależy również na tym, aby dzielnica nie przekształciła się za kilka-kilkanaście lat w dzielnicę mieszkań na wynajem krótkoterminowy. Byłaby to bardzo krótkoterminowa wizja Śródmieścia.


Artykuły prasowe z Pana wypowiedziami, unaoczniły brak wizji rozwoju gdyńskiej oświaty, a także brak czytelnej wizji rozwoju przestrzennego, w tym polityki mieszkaniowej, a co za tym idzie rozwoju demograficznego miasta.


Potwierdził Pan nasze przypuszczenia, iż wszelkie proponowane przez Pana zmiany, mają charakter doraźny i nie powstają we współpracy ze specjalistami np. z Biura Planowania Przestrzennego.


Czy w świetle nieustannych zmian na szczeblu krajowym, kolejnych potencjalnych przyszłych „reform” oświaty, opartych na twórczości centralnych polityków innych opcji politycznych, znowu nie trzeba będzie uruchamiać na nowo zamykanych szkół?


Czy nie byłoby bardziej zasadnym podejmować mniej radykalne, a tym samym mniej spektakularne decyzje na szczeblu gminnym i jednak starać się ze wszech miar utrzymywać placówki oświatowe, takie jak m.in. SP 51 im. Polskich Noblistów w Gdyni?

Sławomir Januszewski
​przewodniczący Rady Rodziców SP51

#SP51gdynia

#edukacja